Meklēšana un glābšana

Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra atbildība un funkcijas: 

 • organizēt, koordinēt un vadīt cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas, medicīniskās konsultācijas un evakuācijas jūrā;

 • kontrolēt trauksmes frekvences UĪV, VV un ĪV diapazonos 24 stundas diennaktī;

 • nodrošināt avārijas (MAYDAY) un steidzamības (PANPAN) paziņojumu uztveršanu un retranslāciju;

 • pārraidīt regulārus paziņojumus par drošību jūrā, izmaiņām kuģošanas režīmā  un navigācijas aprīkojumā Latvijas ūdeņos, kā arī meteoroloģiskās prognozes; 

 • nodrošināt avārijas (MAYDAY) paziņojumu saņemšanu no kuģiem, kas pakļauti pirātu vai bruņotam uzbrukumam, kā arī citai pret kuģi vērstai vardarbībai. Nodot šo informāciju kompetentajām valsts institūcijām un rīkoties saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

 • informēt citu valstu koordinācijas centrus par saņemtajiem trauksmes signāliem to atbildības zonā;

 • pildīt „COSPAS-SARSAT” sistēmas nacionālā koordinatora pienākumus; 

 • sadarboties ar „COSPAS-SARSAT” sistēmas Baltijas jūras rajonā zemes staciju (Bodoe – Norvēģija), kā arī citu valstu meklēšanas un glābšanas koordinācijas centriem, apmainoties ar operatīvo informāciju; 

 • koordinēt naftas piesārņojuma seku likvidēšanas operācijas saskaņā ar „Nacionālo gatavības plānu naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā”; 

 • sūtīt POLREP (Pollution Report) ziņojumus situācijās, kad ir apdraudētas Baltijas jūras piekrastes valstu intereses, atbilstoši prasībām Helsinku komisijas rokasgrāmatā „Par sadarbību naftas piesārņojuma seku likvidācijā”; 

 • nodot Latvijas Jūras administrācijai informāciju par jūras negadījumiem; 

 • ziņot Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldei par piesārņojuma gadījumiem, kas saistīti ar naftas vai citu kaitīgo vielu noplūdi, vai iespējamo noplūdi Latvijas ūdeņos no kuģiem, jūrā nostiprinātām iekārtām, ostas termināliem vai kādiem citiem objektiem;

 • nodot Latvijas Jūras administrācijai informāciju par navigācijas līdzekļu un navigācijas šķēršļu neatbilstību kartēs saskaņā ar minēto navigācijas uzdevumā „Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos”;

 • sniegt visu nepieciešamo palīdzību kaimiņvalstu meklēšanas un glābšanas  dienestiem, saskaņā ar noslēgtajiem operatīvajiem līgumiem „Par sadarbību meklēšanā un glābšanā uz jūras”; 

 • pieņemt lēmumu par cilvēku meklēšanas un glābšanas, kā arī pirmā līmeņa naftas piesārņojuma seku likvidācijas operāciju izbeigšanu.