Par KAD|MRCC Riga|Darbs ar sabiedrību|SafeSeaNet
Resursi un rīki
Drošība uz ūdens
Fotogalerija
Video
Kontaktinformācija
Sadarbība
Iepirkumi
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests / Drošība uz ūdens / Niršanas ierobežojumi
Niršanas ierobežojumi

2016.gada 1.martā stājās spēka grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā. Likums tika papildināts ar 19.1pantu Niršanai jūrā noteiktie ierobežojumi un aizliegumi.

Grozījumi paredz, ka vietās, kur jūrā atrodas kuģu vraki vai nogrimuši priekšmeti, kas rada vai var radīt apdraudējumu jūras videi vai kultūrvēsturiskām vērtībām, nosaka niršanai ierobežotas teritorijas.

Lai nirtu ierobežotajā teritorijā, fiziskajai personai ir nepieciešama Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta atļauja. Atļauju izsniedz uz 30 dienām, un tajā norāda konkrētu ierobežoto teritoriju, niršanas laiku un nosacījumus

Tajās vietās, kur jūrā atrodas kuģu vraki vai nogrimuši priekšmeti, kas rada vai var radīt apdraudējumu valsts drošībai vai cilvēka veselībai un dzīvībai, nosaka niršanai aizliegtas teritorijas

Niršanai jūrā noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu uzrauga un kontrolē Krasta apsardze sadarbībā ar Valsts robežsardzi. Krasta apsardzei vai Valsts robežsardzes amatpersonām, veicot attiecībā uz niršanu jūrā noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanas uzraudzību un kontroli, ir tiesības pieņemt lēmumu par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu, kā arī pieprasīt, lai persona nekavējoties pārtrauc niršanu un kuģošanas līdzeklis atstāj ierobežoto vai aizliegto teritoriju, ja tās konstatē niršanai jūrā noteikto aizliegumu un ierobežojumu pārkāpumu.

Niršanai aizliegtās teritorijas, Niršanai ierobežotās teritorijas ir noteiktas 2010.gada 21.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1171 “Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos”, kuros ir noteiktas 5 niršanai aizliegtās teritorijas un 22 niršanai ierobežotās teritorijas

 

Niršanai aizliegtās teritorijas

Niršanai aizliegtās teritorijas

 

 

 

Niršanai ierobežotās teritorijas

Niršanai ierobežotās teritorijas

 

 

Kārtību, kādā izsniedz, atsaka izsniegt un anulē atļauju niršanai ierobežotā teritorijā, nosacījumus niršanas atļaujas izsniegšanai, izsniegto atļauju izmantošanas nosacījumus, kā arī apmēru un kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu niršanai jūrā tajās vietās, kur atrodas kuģu vraki vai nogrimuši priekšmeti, nosaka 2016. gada 1. Marta Ministru kabineta noteikumi Nr.133 “Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās”.

Par atļaujas izsniegšanu maksājama valsts nodeva 30 euro apmērā.

Par niršanu bez atļaujas vai pārkāpjot tās izmantošanas nosacījumus tādā jūras teritorijā, kura noteikta par niršanai ierobežotu teritoriju, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par niršanu tādā jūras teritorijā, kura noteikta par niršanai aizliegtu teritoriju, - uzliek naudas sodu no četrdesmit pieciem līdz septiņsimt euro."

Pieteikuma paraugs atļaujas saņemšanai niršanai ierobežotā teritorijā

Aktuālās saites
© Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests, 2015