Par KAD|MRCC Riga|Darbs ar sabiedrību|SafeSeaNet
Resursi un rīki
Drošība uz ūdens
Fotogalerija
Video
Kontaktinformācija
Sadarbība
Iepirkumi
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests / Par KAD
Par KAD
Krasta apsardzes dienesta funkcijas:
- nodrošināt meklēšanas un glābšanas operāciju vadību un koordinēšanu Latvijas atbildības zonā;
- nodrošināt naftas piesārņojuma likvidācijas jūrā operāciju vadību un koordinēšanu;
- organizēt, koordinēt un vadīt pasākumus, lai kontrolētu, kā tiek ievēroti normatīvie akti un starptautiskās tiesību normas, kas nosaka Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību;  
- sadarbībā ar Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi organizēt vides aizsardzības un zvejniecības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrolēšanu;  
- organizēt, koordinēt un vadīt Jūras spēku flotiles vienības, kuras ir norīkotas pildīt krasta apsardzes funkcijas; 
- veikt nacionālā sakaru un vadības centra funkcijas saskaņā ar Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa (ISPS) prasībām;  
- nodrošināt nacionālā sakaru centra funkcijas ES kuģošanas drošības tīklā SafeSeaNet.

Krasta apsardzes dienesta uzdevumi: 
- organizēt Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC – Maritime Rescue Coordination Centre) darbību; 
- izstrādāt detalizētu operatīvās rīcības plānu meklēšanas un glābšanas gadījumiem (SAR) un nepieciešamības gadījumā veikt plāna korekcijas;  
- izstrādāt Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) komitejas darba kārtību un nepieciešamības gadījumā veikt darba kārtības korekcijas; 
- izveidot meklēšanas un glābšanas vajadzībām nepieciešamās datu bāzes un uzturēt tās;
- organizēt naftas piesārņojuma seku likvidēšanas operācijas saskaņā ar „Nacionālo gatavības plānu naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā”; 
- sastādīt „Nacionālā gatavības plāna naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā” paredzēto operatīvo vienību, to rīcībā esošā aprīkojuma un izvietojuma sarakstu; 
- naftas piesārņojuma gadījumos, kas atbilst otrajam un trešajam līmenim saskaņā ar „Nacionālo gatavības plānu naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā” izveidot un nodrošināt Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) komiteju ar tehnisko personālu, telpām un tehniskiem līdzekļiem;  
- īstenojot „Nacionālo gatavības plānu naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā”, nodrošināt sakarus, pastāvīgi pilnveidojot un periodiski pārbaudot iepriekš paredzēto sakaru plānu;  
- izveidot kompetento valsts pārvaldes institūciju operatīvo telefonu un starptautisko sakaru centru sarakstu un regulāri atjaunot to; 
- veikt Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra personālsastāva apmācību un sertificēšanu; 
- izstrādāt Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtības, vides aizsardzības un zvejniecības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas kontroles plānus;  
- veikt Jūras spēku flotiles personālsastāva apmācību, kurš ir iesaistīts operatīvās rīcības plānā meklēšanas un glābšanas (SAR) gadījumos, naftas piesārņojuma seku likvidācijas operāciju un Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtības un vides aizsardzības un zvejniecības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrolē, apmācību;
- veikt Jūras spēku flotiles kuģu, mobilo meklēšanas un glābšanas vienību (SAR), naftas savākšanas grupu pārbaudes saskaņā ar Jūras spēku Flotiles komandiera apstiprinātiem plāniem un atsevišķām Jūras spēku Flotiles komandiera pavēlēm; 
- sniegt Jūras spēku flotiles komandierim visu informāciju par Starptautiskās un Latvijas likumdošanas izmaiņām jūras drošības un jūras vides aizsardzības jomā; 
- piedalīties jaunu normatīvo aktu izstrādē un gatavot atzinumus citu institūciju sagatavotajiem normatīvajiem aktiem jūras drošības un jūras vides aizsardzības jomā; 
- nodrošināt ar kaimiņvalstu meklēšanas un glābšanas (SAR) dienestiem noslēgto operatīvo līgumu „Par sadarbību meklēšanā un glābšanā uz jūras” izpildi;  
- informēt kaimiņvalstu meklēšanas un glābšanas (SAR) dienestus par Krasta apsardzes dienesta (KAD) rīcībā esošo meklēšanas un glābšanas (SAR) aprīkojumu un iekārtām; 
- izstrādāt un apstiprināt sadarbības plānus cilvēku meklēšanai un glābšanai atbilstoši Starptautiskās jūrniecības organizācijas rekomendācijām uz pasažieru kuģiem, kas veic regulāru satiksmi ilgāk par sešiem mēnešiem un šķērso Latvijas atbildības rajonu; 
- veikt profilaktisko darbu, informējot par cilvēku dzīvības drošību jūrā, ar valsts, pašvaldību, sabiedriskajām un privātajām organizācijām, kas ir saistītas ar kuģošanu.
Aktuālās saites
© Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests, 2015